EnglishPolish

tel : +48 604 247 648 

mail: biuro@proma-elektronika.pl 

Regulamin

1. Informacje ogólne
1.1. Sklep działa pod adresem www.sklep.proma-elektronika.com. Właścicielem sklepu jest Łukasz Prokop, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Proma-Elektronika Łukasz Prokop
Dane firmy:
nazwa: Proma-Elektronika Łukasz Prokop
adres: 49-200 Grodków, ul. Akacjowa 3
tel.: 604-247-648
NIP: 747-168-84-65
Regon: 160013576
e-mail: biuro@proma-elektronika.pl
1.2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
1.3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
1.4. sklep.proma-elektronika.com posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część.
2.2. sklep.proma-elektronika.com – sklep internetowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Proma-Elektronika Łukasz Prokop.
2.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z sklep.proma-elektronika.com Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży.
2.4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z sklep.proma-elektronika.com z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta.
2.5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy sklep.proma-elektronika.com a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.
2.6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez sklep.proma-elektronika.com, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie.
2.7. Produkty – oferowane przez sklep.proma-elektronika.com i prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umów Sprzedaży.
2.8. Sklep – prowadzony przez sklep.proma-elektronika.com internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między sklep.proma-elektronika.com a Klientami, których przedmiotem są Produkty.
2.9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta.
2.10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
3.1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep.proma-elektronika.com obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
3.2. sklep.proma-elektronika.com prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
3.3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep.proma-elektronika.com. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.
3.4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, sklep.proma-elektronika.com może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez sklep.proma-elektronika.com w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez sklep.proma-elektronika.com z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
3.5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez sklep.proma-elektronika.com, jest objęty zakazem dostarczania sklep.proma-elektronika.com treści o charakterze bezprawnym.
4. Korzystanie ze Sklepu
4.1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
4.2. Możliwość nabycia produktów posiadają Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Konta w Sklepie. Po wybraniu opcji „Zakupy bez rejestracji” i uzupełnieniu danych: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu. W przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – pełne dane firmy oraz NIP i adres dostawy.
4.3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę lub nazwę oraz NIP.
4.4. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
4.5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
4.6. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a sklep.proma-elektronika.com na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez sklep.proma-elektronika.com i prowadzenie Konta Klienta.
4.7. sklep.proma-elektronika.com tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej.
4.8. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie 4.3., podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien w Panelu Klienta w zakładce Dane zmodyfikować je i potwierdzić przyciskiem Zapisz. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.
4.9. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z sklep.proma-elektronika.com dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: sklep@ealarmy.com.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, sklep.proma-elektronika.com usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.3., jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
4.10. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez sklep.proma-elektronika.com z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
5. Zawarcie umowy sprzedaży
5.1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie internetowym lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@proma-elektronika.pl
5.2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
5.2.1. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, lub przejść do koszyka celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
5.2.2. Klient wybiera sposób zakupu poprzez „zalogowanie się”, „założenie nowego konta” lub wybraniu opcji „zakupów bez logowania”;
5.2.3. Następnie Klient wybiera formę płatności, sposób dostawy i dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
5.2.4. Klient zarejestrowany sprawdza bądź edytuje dane w formularzu Dane Klienta, Klient nie posiadający konta, dokonujący zakupu z opcją Zakupy bez rejestracji, uzupełnia dane w formularzu Dane klienta;
5.2.5. Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „Kupuję i płacę”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu 5.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a sklep.proma-elektronika.com;
5.2.6. sklep.proma-elektronika.com wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy sklep.proma-elektronika.com, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego sklep.proma-elektronika.com.
5.3. sklep.proma-elektronika.com dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
– za pobraniem: przy odbiorze Produktów od kuriera, gotówką,
– odbiór osobisty: przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w punkcie sprzedaży, adres: Częstochowa, Al. Armii Krajowej 1/3,
– przedpłata na rachunek bankowy sklep.proma-elektronika.com nr: 28 1020 1664 0000 3202 0148 7446 w banku PKO BP S.A.
– przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24, obsługiwane przez DialCom24 Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
5.4. Klient może złożyć drogą mailową zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, sklep.proma-elektronika.com wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności).
5.5. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek sklep.proma-elektronika.com, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że sklep.proma-elektronika.com i Klient postanowią inaczej.
5.6. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Termin realizacji podany przy karcie produktu, wyrażony w dniach jest wyłącznie terminem orientacyjnym. sklep.proma-elektronika.com jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5.7. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt (brutto) dostawy Produktów:
16 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 800 zł,
0 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyżej 800 zł,
20 zł – przy realizacji zamówienia w formie za pobraniem.
5.8. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży sklep.proma-elektronika.com, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.
5.9. sklep.proma-elektronika.com dołącza do każdej przesyłki dokument zakupu w postaci paragonu bądź Faktury zgodnie z dokonanym wyborem punkt 5.2.3.
5.10. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. sklep.proma-elektronika.com może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.
6. Odstąpienie Konsumenta od Umowy
6.1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
6.2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie 6.1., nie przysługuje, jeśli Klient zlecił sklep.proma-elektronika.com dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu, w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w punkcie 5.4.
6.3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
6.4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
6.5. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi;
6.6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).
7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez sklep.proma-elektronika.com lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ealarmy.com.pl lub pisemnie na adres firmowy lub punktu handlowego podanego w punkcie 1.1.
7.2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do sklep.proma-elektronika.com zgodnie z punktem 7.1. i powinna określać co najmniej:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
– zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
– numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;
– żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
7.3. sklep.proma-elektronika.com rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;
7.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sklep.proma-elektronika.com zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.5. sklep.proma-elektronika.com udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się sklep.proma-elektronika.com ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.
7.6. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, sklep.proma-elektronika.com przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony pismo reklamacyjne.
7.7. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep.proma-elektronika.com, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep.proma-elektronika.com, a sklep.proma-elektronika.com nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
7.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. sklep.proma-elektronika.com jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. sklep.proma-elektronika.com może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.proma-elektronika.com. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić  z sklep.proma-elektronika.com w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy.
7.10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
8. Gwarancja
8.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie sklep.proma-elektronika.com są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
8.2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego sklep.proma-elektronika.com.
8.3. sklep.proma-elektronika.com wydaje  wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany.
9. Dane osobowe
9.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest sklep.proma-elektronika.com, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
9.2. sklep.proma-elektronika.com przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
9.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
10. Postanowienia końcowe
10.1. sklep.proma-elektronika.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
10.2. O zmianie Regulaminu sklep.proma-elektronika.com poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
10.3. W przypadku zmiany Regulaminu przez sklep.proma-elektronika.com, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
10.4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.